Kliniek voor dubbeldiagnose

Doelgroep

Een residentiële behandelunit voor jongvolwassenen met een psychiatrische problematiek in combinatie met middelenmisbruik of -afhankelijkheid, waarbij het stadium van fysieke ontwenning voorbij is. We verwachten van kandidaat-patiënten dat ze zich engageren voor een langere verblijfsduur en streven naar een middelenvrije behandelomgeving.

Doelstellingen

Vertrouwensband tussen team en patiënt opbouwen

Middelenvrije periode inlassen die toelaat om de achterliggende problemen te verkennen en aan te pakken, vertrekkende vanuit de hulpvraag van de patiënt.

Motivatiebevordering m.b.t. middelenabstinentie

Verbeteren van het algemeen functioneringsniveau door het aanbieden van structuur, stimulatie en een somatische ondersteuning (verpleegkundige zorgen). 

De mogelijkheid bieden aan de patiënt om te spreken, te kiezen en concrete stappen te zetten in het uitbouwen van een toekomstperspectief (sociaal netwerk, werk, wonen, vrije tijd,...).

Herstellende en inzichtgevende interactionele en relationele ervaringen aanbieden.

Formuleren van een advies over en een ondersteuning bij het realiseren van het verdere zorgtraject.

Behandeling

Het psychotherapeutische kader wordt vanuit een psychoanalytisch perspectief vorm gegeven waarbij de verwevenheid tussen de middelenafhankelijkheid en de onderliggende problemen op de voorgrond staan. De therapeutische relatie is het vertrekpunt van de behandeling waarbij  de hantering van de overdracht in functie van de structurele diagnostiek (neurose/psychose) staat en waarin de particuliere levensgeschiedenis van de patiënt zich kan tonen. Er is een gefaseerd verloop van de opname met specifieke overgangscriteria en met progressieve uitbreiding van uitgangsmogelijjkheden en verantwoordelijkheden. Er worden de nodige accenten op hervalpreventie gelegd. Er is een uitgebreid therapieprogramma (ergo- en creatieve therapie, bewegingstherapie, socioculturele therapie, psychotherapie, opvolggesprekken met de volgverpleegkundige,...). Er wordt farmacotherapie (subsitutietherapie, psychofarmaca) aangeboden op indicatie en in overleg met de patiënt.