Dagkliniek

Doelgroep

 Klik hier voor de folder

De dagkliniek is gericht op volwassenen met een psychiatrische problematiek die de beleving hebben, vast te lopen in één of meerdere domeinen van het leven. De patiënt heeft een vraag naar rehabilitatie (wonen, werken, vrije tijd, sociale relaties,..) of naar psychotherapie en wil dit uitwerken met behulp van dagtherapie. De dagtherapie kan de passage bieden die sommige patiënten nodig hebben na een residentiële behandeling of biedt de nodige ondersteuning om zich in de maatschappij staande te houden.

Werking

We vertrouwen in de herstelmogelijkheden van de psychiatrische patiënt. Een wederzijds engagement vormt het vertrekpunt.

We maken gebruik van de elementen die het beste werken voor een specifieke patiënt, in een specifieke situatie. Verschillende therapeutische kaders worden daartoe aangewend. De principes van de rehabilitatiefilosofie en de herstelgerichte zorg zijn een leidraad.

Aanmeldingsmodaliteiten

Bij een aanmelding mag men zich richten tot de hoofdverpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog of beleidsarts van de afdeling. De aanmelding gebeurt bij voorkeur telefonisch. Wij noteren de belangrijkste gegevens en maken een afspraak voor een intakegesprek. Bij het in kaart brengen van de zorgbehoefte zal gevraagd worden naar de problemen en wensen van de patiënt op de verschillende levensterreinen. Op basis van deze informatie wordt binnen het team bekeken of de hulpvraag aansluit bij ons behandelaanbod, waarna de betrokkene zo vlug mogelijk antwoord krijg.

Doelstelling

De patiënt volgt een behandeling die ondersteuning en structuur biedt bij maatschappelijke re-integratie en die behoud en verbetering van het huidig functioneren beoogt.

We gaan aan de slag met het potentieel van de patiënt en met diens eigen doelen en wensen (hulpvraag).

De dagbehandeling is gericht op het zoeken naar een manier van leven die voor de patiënt bevredigend, hoopvol en zinvol is, mét de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen (levenskwaliteit).

Behandelaanbod

De patiënt wordt verwacht op afgesproken dagen (drie dagen week) van 9u tot 16u.

Naargelang de hulpvraag zijn onderscheiden leefgroepen voorzien.

Er wordt gewerkt aan ene therapeutisch milieu waarin interpersoonlijke ontmoetingen hun plaats krijgen en besproken kunnen worden.

Een multidisciplinair team staat in voor een divers behandelaanbod.

In overleg met de patiënt wordt een eigen therapieprogramma opgesteld dat de persoon toelaat individuele accenten te leggen door te kiezen uit het ruime groepsaanbod.

Een aantal therapieën gaat door op indicatie.

Voor iedere patiënt wordt ten minste één persoon uit het team aangesteld die de rol van persoonlijke ondersteuner opneemt. Regelmatige evaluatie samen met de patiënt maakt deel uit van het behandelverloop. Bij voorkeur is de patiënt hiertoe de drijvende kracht uitgaande van eigen doelen.

Een overleg met familie of betrokken externe zorgverleners behoort tot de momgelijkheden.

Er is een voortdurende gerichtheid op perspectieven buiten de dagkliniek (opleiding, (vrijwilligers)werk, vrije tijd,...)

We hechten veel belang aan patiëntenparticipatie,  destigmatisering en empowerment.